Charlotte de Bourbon – grafschrift

Epitaphie der Edeler ende seer doorluchtigher Princessen Charlotte de Borbon, Dochtere van mijn Heere de Hertoghe van Montpensier, ende Lieve Huysvrouwe van den seer duerluchtigen Prince – mijn Heere Wilhelmus van Nassouwe, Prince van Orenge & c.

O Fatael Termijn, druckige memorie,
Sober glorie!
Wie is die ghy nu roept t’uwer consistorie ?
Willet hier verclaren:
Een, d’alder Edelste, godvruchticste ciborie:
Een, d’alder goedertierenste, Spiegel der Eerbaren;
Int bloeysel haerder Jaren;
Wiens droevich scheyden menich hert doet beswaren.

CHarlotte van Bourbon, wettighe Huysvrouwe
Van Nassouwe,
Vruchtbarighe Rancke, tot der doodt ghetrouwe,
Manierich van zede:
Haer presentie was soet boven S’hemels douwe,
Den vijfden dach Mey sy haer einde dede
Met geduldichede,
Ende wordt nu Begraven tot deser stede.

Haer lichaem sal hier rusten,dat is waerachtich,
Al hoort men elck clachtich:
Maer den Geest rust vorts in Gods handt eendrachtich
Binnen s’Hemels Erven.
Eylaes! maeckt rouwe met sinnen aendachtich,
Gelijcmen Joseph sach rouwe verwerven,
Om zijns vaders derven,
En eer comt den dach leert gheduldich sterven.

Overleden den 5 Mey 1582

meer info over dit grafschrift en Charlotte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *